نقشه سایت

صفحه اصلی

معرفی شهرستان

نگاهی به گیلانغرب

معرفی شبکه

ریاست و معاونین

واحد امور عمومی

آشنایی با واحد امور عمومی

آرشیو

مرکز بهداشت

ریاست

معرفی

واحد آموزش و سلامت

آشنایی با واحد

کلیات

اعضای گروه

فعالیت ها و برنامه ها

توانمندسازی کارکنان و کارشناسان

آمار وفناوری اطلاعات

شاخص وعملکرد

نرم افزار تخصصی گروه

تماس با واحدها

بخش نامه ودستور العمل

ارشیو

گروه طرح و گسترش

آشنایی با گروه

کلیات

اعضای گروه

فعالیت ها و برنامه ها

طرح و توسعه شبکه ها

پزشک خانواده

نیروی انسانی

آموزش بهورزی

رابطین سلامت

آماروفناوری اطلاعات

شاخص وعملکرد

نرم افزار تخصصی گروه

تماس با گروه

بخش نامه ودستور العمل

ارشیو

گروه بهداشت خانواده

آشنایی با گروه

کلیات

اعضای گروه

فعالیت ها و برنامه ها

سلامت مادران

سلامت نوزادان

سلامت کودکان

سلامت سالمندان

جمعیت و تنظیم خانواده

بهبود تغذیه جامعه

آمار وفناوری اطلاعات

شاخص عملکرد

نرم افزار تخصصی گروه

تماس با گروه

بخش نامه ودستور العمل

ارشیو

گروه بهداشت محیط

آشنایی با گروه

کلیات

اعضای گروه

فعالیت ها و برنامه ها

بهداشت آب و فاضلاب

بهداشت مواد غذایی

بهداشت مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی

بهداشت اماکن عمومی

بهسازی محیط

بهداشت پرتوها

مدیریت مواد زائد جامد

توسعه مراکز مشاوره وترک دخانیات

بهداشت محیط مراکز بهداشتی درمانی

بهداشت محیط در شرایط اضطراری

کارگروه ها وجلسات

آمار وفناوری اطلاعات

عملکردها

نرم افزار تخصصی گروه

تماس با گروه

بخش نامه ودستور العمل

ارشیو

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

آشنایی با گروه

کلیات

اعضای گروه

فعالیت ها و برنامه ها

بیماریهای واگیر

بیماریهای غیر واگیر

بهداشت روان

برنامه پیشگیری از خود کشی
برنامه بهداشت روان
برنامه پیشگیری از سوءمصرف مواد

ایمن سازی

مراکز ارائه خدمات

نظام هماهنگی گرزارش دهی بیماریها

آمار وفناوری اطلاعات

شاخص وعملکرد

نرم افزار تخصصی گروه

تماس با گروه

بخش نامه ودستور العمل

آرشیو

واحد بهداشت حرفه ای

آشنایی با گروه

کلیات

اعضای گروه

فعالیت ها و برنامه ها

بهداشت قالیبافی

کنترل صدا

بهداشت کشاورزی

آزبست

ماده 5پسماندها

سیلیکوزیس

ساماندهی روشنایی محیط کار

ارگونومی

آمار وفناوری اطلاعات

شاخص وعملکرد

نرم افزار تخصصی گروه

تماس با گروه

بخش نامه ودستور العمل

آرشیو

واحد بهداشت مدارس

آشنایی با گروه

کلیات

اعضای واحد

فعالیت ها و برنامه ها

معاینات غربالگری دانش آموزان

معاینات پزشکی دانش آموزان

پیگیری بیماریهای واگیر وغیر واگیر

بهداشت محیط مدارس

واکسیناسیون دانش آموزان

ارائه خدمات حمایتی

آمار وفناوری اطلاعات

شاخص وعملکرد

نرم افزار تخصصی واحد

تماس با واحد

بخش نامه ودستور العمل

آرشیو

واحد بهداشت دهان و دندان

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

آموزش

پیشگیری

درمان

آمار وفناوری اطلاعات

تماس با واحد

بخش نامه ودستور العمل

آرشیو

واحد امور آزمایشگاهها

آشنایی با گروه

کلیات

اعضای واحد

فعالیت ها و برنامه ها

سل

التور

مالاریا

دیابت

غربالگری هیپوتیروئیدی نوزادان

آمار وفناوری اطلاعات

شاخص عملکرد

نرم افزار تخصصی واحد

بخش نامه ودستور العمل

تماس با واحد

آرشیو

واحد امور دارویی

آشنایی با گروه

کلیات

اعضای واحد

فعالیت ها و برنامه ها

خرید کنتراسپتیوها

خرید سایر اقلام داروئی

خرید تجهیزات

داروها وتجهیزات تحویلی از استان

کمیته ها

آمار وفناوری اطلاعات

شاخص عملکرد

نرم افزار تخصصی واحد

تماس با واحد

بخش نامه ودستور العمل

آرشیو

واحد آمار

آشنایی با گروه

کلیات

اعضای گروه

فعالیت ها و برنامه ها

برنامه ثبت مرگ

آمار وفناوری اطلاعات

شاخص وعملکرد

نرم افزار تخصصی گروه

تماس با واحد

بخش نامه ودستور العمل

آرشیو

تماس با مرکز بهداشت

نظرسنجی و پیشنهادات

پیوندها

واحد کاهش خطر بلایا

اشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

امار

بخش نامه ها و دستورالعمل ها

تماس با واحد

بیمارستان

معرفی و تاریخچه

ریاست

دفتر

سوپروایزر

مترون

درمانگاه

داخلی

جراحی

زنان

اطفال

کلیه ومجاری ادرای

پاراکلنیک

آزمایشگاه

سونوگرافی

داروخانه

فیزیوتراپی

رادیولوژی

کادر پزشکی

بخشها

اورژانس

اتاق عمل

جراحی

داخلی

اطفال

زنان

دیالیز

دیابت

تغذیه

ccu

ICU

زایشگاه

توصیه های بهداشتی

فوریتها

همایشها داخلی

لینک های مفید

نیازمندیها

گالری تصاویر

تماس با ما

تالار گفتگو

نقشه سایت