دیابت

اقدامات بخش دیابت :

کنترل ، چکاب و درمان کلیه بیماران دیابتی