اطلاعات کلی راجع به شهرستان گیلانغرب

اطلاعات کلی راجع به شهرستان گیلانغرب

 

موقعیت: جنوب غربی کرمانشاه

فاصله:150 کیلومتر تا کرمانشاه

مساحت:2230کیلومتر مربع

تقسیمات:

2 نقطه شهری(شهر گیلانغرب و شهر سرمست)

6 دهستان

181 روستا

جمعیت:61310

شهری:23821

روستایی:37489

عشایری:2517

تعداد کل خانوار شهرستان:14007