تماس باما

گیلان غرب خیابان شهدای گمنام 

شماره تلفن ها:

43222080 دفتر ریاست شبکه بهداشت

43224287 دفتر سرپرست مرکز بهداشت

43222081 واحد مبارزه با بیماریها

43222083 واحد بهداشت خانواده

43225268 واحد بهداشت محیط

43226443 واحد طرح و گسترش

43226873 واحد آموزش سلامت و بهداشت مدارس

شماره نمابر:2660

کد شهرستان:083

mb_gilangharb@yahoo.com