مدیر شبکه گیلانغرب

     

                                                                                  الف : مشخصات فردی

   نام:شاپور                              نام خانوادگی : جهانی

                                                                                 تحصیلات : دندانپزشک 

سمت :     سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گیلانغرب  
آدرس : گیلانغرب - خیابان شهدای گمنام شبکه   بهداشت ودرمان شهرستان گیلانغرب
تلفن تماس :  08353222080 - فاکس : 08353222660
آدرس پست الکترونیک: mb_gilangharb@yahoo.com