شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گیلانغرب

شبکه بهداشت مرکزی    

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گیلانغرب در 155 کیلومتری دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه قرار گرفته که غربی ترین شبکه بهداشت ودرمان استان می باشد . این شبکه یک بیمارستان فعال ، سه مرکز فوریتهای پزشکی ، 4 مرکز بهداشتی درمانی روستایی ، 2 مرکز بهداشتی درمانی شهری ، 42 خانه بهداشت فعال ، 2 پایگاه بهداشتی شهری ، یک مرکز آموزش بهورزی و یک مرکز بهداشت شهرستان را پوشش می دهد که 100% جمعیت تحت پوشش شهرستان از خدمات بهداشتی درمانی اولیه برخوردار می باشند.

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ ۱۱:۳۵