ریاست

نام و نام خانوادگی مدیر بیمارستان :

رضا چراغیان  

شماره تماس: 08353226460         و08353223502