زنان

 

اقدامات بخش زنان :

-         مراقبت و درمان کلیه بیماران بستری شده توسط متخصص زنان

بخش زنان دارای 8 تخت جهت بستری کلیه بیماران می باشد