زنان

اقداماتی که دربخش زنان وزایمان انجام می شود:

-     ویزیت ، معاینه و درمان و در صورت لزوم جراحی بیماران حیطه متخصص زنان مراقبت قبل از زایمان و در حین زایمان و سزارین و مراقبت بعد از زایمان زنان حامله ،ارائه دهنه خدمات مذکور خانم دکتر مژگان رجعتی می باشد