کادر پزشکی

اسامی پزشکان شاغل در بیمارستان الزهرا:

 

دکتر خیراله پرندین