داروخانه

اسامی پرسنل داروخانه :

آقای افشین اسفند نیا ( مسئول داروخانه )

– قباد جعفر بیگی

– حسین نجفی