جراحی

اقداماتی که دربخش جراحی  انجام می شود:

ویزیت ، معاینه و درمان و در صورت لزوم جراحی بیماران حیطه جراحی عمومی ،ارائه دهنده وظایف مذکوردکتر سیروس شیخ حسینی – متخصص جراحی عمومی