اطفال

 

 

 

اقداماتی که دربخش اطفال انجام می شود:

معاینه بدو تولد کلیه نوزادان بیمارستان و معاینه و درمان کیس های اطفال در چارچوب وظایف

  ،ارائه دهنده خدمات مذکور آقای دکتر هادی محسن پور می باشد