اطفال

اقدامات بخش اطفال :

مراقبت و درمان از کلیه بیماران بستری شده توسط متخصص اطفال

بخش اطفال دارای 4 تخت جهت بستری بیماران دارد