داخلی

 

اقداماتی که در بخش داخلی انجام می شود :

مراقبت و درمان از کلیه بیماران بستری شده توسط متخصص داخلی

بخش داخلی دارای 4 تخت  می باشد