بخش نامه ودستور العمل

 

دستورالعمل نحوه تکمیل چک لیست پایش خانه بهداشت واحد آموزش سلامت 

پایش خانه

 

پایش خانه بهداشت

 

دستور العمل نحوه تکمیل چک لیست پایش مراکز واحد آموزش سلامت

پایش مراکز پایش مراکز