فعالیتهای آموزش سلامت مرکز بهداشت شهرستان گیلانغرب

آموزش سلامت

در حالیکه تاریخچه آموزش بهداشت به عنوان یک حرفه در حال شکل گیری تنها به 100 سال گذشته برمیگردد ،مفهوم آموزش درباره سلامتی و بهداشت به آغاز تاریخ بشری مربوط میشود.آموزش سلامت راه طولانی را پیش رو خواهد داشت چرا که به تازگی شروع به فعالیت نموده است.

فعالیتهای آموزش سلامت مرکز بهداشت شهرستان گیلانغرب:

-برنامه ریزی آموزشی سالیانه(برنامه عملیاتی):

اولین گام در برنامه ریزی ارتقاء سلامت ارزیابی آن چیزهایی است که مددجو یا گروه جمعیتی برای توانمندی در جهت سلامت بیشتر به آنها نیاز دارد (نیاز سنجی).واحد آموزش سلامت با همکاری کلیه واحدهای ستادی نیاز سنجی آموزشی انجام داده و اولویت های بهداشتی هر واحد مشخص میگردد.در مرحله بعد جهت رفع مشکل مربوطه برنامه ریزی میشود.علاوه بر آموزش در خصوص اولویتهای بهداشتی تعیین شده،برنامه های آموزشی در مناسبتهای بهداشتی گوناگون جهت گروههای هدف صورت میگیرد.در انتها از آموزش گیرندگان ارزشیابی به صورت امتحان کتبی یا شفاهی،مشاهده،پایش و ...به عمل می آید.

-تشکیل جلسات بازآموزی جهت کلیه پرسنل (پزشکان،کارشناسان،کاردانان،بهورزان)

-تشکیل جلسات آموزشی جهت پرسنل ادارات مختلف

-توزیع تراکت و پمفلت آموزشی در بین ادارات،مدارس جمعیت تحت پوشش

-برگزاری آزمون سالیانه پرسنل واحدهای مختلف با هماهنگی واحد مربوطه

-برگزاری آزمون بهورزان بر اساس برنامه مشخص؛ به این صورت که کتب آموزشی،دستورالعمل ها ،جزوات و بلوکهای بهورزی هر واحد به دو قسمت الف و ب تقسیم میشود و دو ماه یکبار از هرقسمت آزمون به عمل می آید و شش ماه یکبار امتحان جامع از کلیه مباحث ذکر شده به عمل می آید.

-تشکیل کارگاهها و جلسات آموزشی و سمینارها در طول سال برای پزشکان،کارشناسان،کاردانان و بهورزان