عملکرد واحد بهداشت خانواده شهرستان گیلانغرب

عملکرد واحد بهداشت خانواده شهرستان گیلانغرب

1-کاهش رشد جمعیت به میزان    75 صدم درصد

2- کاهش مرگ ومیر نوزادان به 9/1درصد

3- کاهش مرگ ومیر زیر 5 سال 59/3 درصد

4- در سال 86 مرگ ومیر مادران باردار صفر بوده است

5- انجام مشاوره قبل از ازدواج ( 397 زوج) به منظور ارتقاء آگاهی تنظیم خانواده و پیشگیری از تالاسمی ماژور

6-شناسایی کودکان دچار اختلال رشد و ارائه آموزشهای لازم در خصوص مقوی و مغذی  کردن غذای کودک و معرفی کودکان اختلال رشد و فقر مالی به کمیته امداد جهت دریافت جیره غذایی(40کودک)

7- افزایش پوشش تنظیم خانواده به 51/78

8- تحت پوشش قرار دادن جمعیت عشایری از لحاظ مراقبتهای دوران بارداری ،کودکان وتنظیم خانواده

9- تحت پوشش قرار دادن سالمندان در مرکز پایلوت شهری و انجام معاینات پزشکی و تشکیل پرونده سالمندی و ارائه آموزشهای لازم

10- شروع برنامه آهن یاری در سطح دبیرستانهای دخترانه شهرستان

وظایف واحد بهداشت خانواده:

در واحد بهداشت خانواده کاردانها و کارشناسان بهداشت خانواده و مامایی مشغول انجام وظیفه می باشد.بطور کلی در واحد بهداشت خانواده خدمات ذیل ارائه می گردد:

-شناسایی مادران باردارو ارجاع و پیگیری در موارد مورد نیاز به مراکز درمانی- ارائه آموزشهای لازم به مادران باردار توصیه اکید به مادران در خصوص انجام زایمان در شرایط بهداشتی وارجاع مادران باردار جهت  ویزیت توسط پزشک .

- انجام مشاوره قبل از بارداری جهت خانمهایی که قصد بارداری دارند.

- انجام مشاوره تنظیم خانواده جهت خانمهای واجد شرایط و در اختیار گذاشتن وسایل پیشگیری از بارداری به آنان و ارجاع جهت وازکتومی و توبکتومی   

-انجام مشاوره قبل از ازدواج

-آموزش به سالمندان 60 تا 69 ساله

-انجام پاپ اسمیر جهت خانمهای واجد شرایط پاپ اسمیر

-مراقبت کودکان زیر 8 سال و آموزش به مادران در خصوص تغذیه کودک- سوانح و حوادث بهداشت دهان و دندان مصرف مکملهای تقویتی در کودکان زیر 2 سال- ارتباط والدین با کودک و توجه به بهداشت روانی در کودک

-ارجاع کودکان دچار اختلال رشد و سایر اختلالات به پزشک و متخصص کودکان

-آموزش تغذیه صحیح استفاده از روغن مایع و نمک یددار

-ترویج تغذیه با شیر مادر وآموزش به مادرا ن باردار و مادران کودکان زیر 2 سال در خصوص تغذیه با شیر مادر