واحد بهداشت مدارس

            واحد بهداشت مدارس

-          بررسی و شناخت وضعیت موجود به منظور تعین نیازها و اولویتها

-          تهیه برنامه عملیاتی با توجه به اولویتهای منطقه

-          هماهنگی با اداره آموزش و پرورش در تهیه و تنظیم برنامه های اجرایی خدمات بهداشت مدارس

-          نظارت و پایش از خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی

-          انجام واکسیناسیون توام دانش آموزان اول دبیرستان با همکاری واحد بیماریها

-          تشکیل پرونده بهداشتی جهت کلیه مدارس شهرستان(شهری و روستایی)

-          برقراری پایگاه سنجش جهت دانش آموزان پایه اول ابتدایی و انجام معاینات غربالگری پزشکی دندانپزشکی و تکمیل واکسیناسیون آنها

-          انجام معاینات غربالگری و پزشکی دانش آموزان پایه اول راهنمایی و اول دبیرستان

-          پیگیری و ارجاع دانش آموزانی که پس از معاینه دچار اختلال بوده تا رفع نقص

-          بررسی وضعیت بهداشتی کلیه مدارس با همکاری واحد بهداشت محیط

-          تشکیل کمیته پدیکلوزیس شیر مدرسه با حضور کارشناسان مرکز بهداشت و آموزش وپرورش

-          برگزاری جلسات آموزشی در خصوص بهداشت مدارس جهت بهورزان و کاردانان مدارس

-          اجرای طرح آهن یاری در دبیرستانهای دخترانه شهر و روستا با همکاری واحد بهداشت خانواده

-          آموزش چهره به چهره دانش آموزان به مناسبتهای مختلف بهداشتی و نیازهای آن منطقه آموزش کارکنان و والدین

-          توزیع دهانشویه سدیم فلوراید در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی

-          بررسی دانش آموزان از لحاظ پدیکلوزیس بصورت فصلی و توزیع شامپوی پرمترین در بین دانش آموزان مبتلا به پدیکلوز

-          برگزاری مسابقات مقاله نویسی نقاشی و مسابقه علمی (در خصوص بهداشت و بیماریها)

-          ارسال پمفلت پوستر و تراکت با عنوانهای مختلف بهداشتی به آموزش و پرورش جهت توزیع در بین مدارس تحت پوشش

-          برگزاری جلسات آموزشی در خصوص بهداشت مدارس جهت بهورزان و کاردانان مدارس

-          توزیع فریم عینک ( به تعداد ارسال شده  از مرکز بهداشت استان) در بین دانش آموزان بی بضاعت دچار اختلال بینایی

-          هماهنگی با اداره هلال احمر در خصوص کمک هزینه به دانش آموزان بی بضاعت دچار اختلال بینایی

-          هماهنگی با پزشکان در خصوص تخفیف ویزیت به دانش آموزان بی بضاعت

-          انجام کنترل کیفی کلیه مدارس روستایی تحت پوشش و ارسال پسخوراند به خانه های بهداشت و پیگیری تا رفع نقص