برنامه های بهداشت روان شهرستان گیلانغرب

برنامه های بهداشت روان شهرستان گیلانغرب

 

بهداشت  ظاهرا"به معنی سلامتی است،اما سلامتی فقط نداشتن بیماری نیست ،فردسالم علاوه بر اینکه بدنی سالم داردباید خوشحال وراضی هم باشد،او بایدتوانایی برخوردبامشکلات،محرومیت ها وشکست ها راداشته باشدو بتواندبراحتی همگام با دیگران کار وزندگی کند،او نه تنها از زندگی لذت می بردبلکه می تواند بااین کاردیگران را هم به لذت بردن از زندگی علاقمند نماید چنین فردی همنوع خود را آزار نمی دهدوبه زحمت نمی اندازد،ارتباط خوبی برقرارمی کندبه رشد سایرین کمک می کند،توانائی آنان راتحسین می کند چنین فردی که از نظرجسمی ،روانی .اجتماعی طبیعی است وروحیه خوبی داردمی توانیم سالم بخوانیم ،سلامتی طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت،عبارت است ازحالت رفاه کامل جسمانی،روانی واجتماعی ونه فقط نبودبیماری وناتوانی.موضوع سلامتی از بدو پیدایش بشرودر اعصار متمادی مطرح بوده است،اما هر گاه از آن سخن به میان آمده،عموما"بعد جسمانی آن مد نظربوده ومورد توجه قرار گرفته وکمتر به سایر ابعادسلا متی به خصوص  بعد روانی آن توجه شده است، اگر چه اجزاءسلامتی بایکدیگردر تعامل هستندو با مرز مشخصی نمی توان این ابعاد را از یک دیگرتفکیک نمود،ولی سلامت روان غالبا"مورد غفلت واقع شده است .

عمده برنامه های سلامت روان شهرستان به شرح زیر می باشند:

- آموزش وباز آموزی پرسنل:پزشکان،کارشناسان وکاردانان بهداشتی وبهورزان با برگزاری کارگاه

سمیناروجلسات آموزشی

- شناسایی مبتلا یان به اختلا لات روانی خفیف نظیر(اضطراب،افسردگی ،وسواس و....)،روانی شدید(اسکیزوفرنیا،مانیک-دپرسیو....)-مبتلا یان به صرع،نارساییهای ذهنی وکودکان دچار                                                                                       اختلالات رفتاری در خانه های بهداشت روستایی

-  انجام مراقبت وپیگیری ماهیانه بیماران مذکوردر روستا

- تامین داروهای مورد نیازبیمارو تلا ش درجهت دسترسی آسان روستائیان به دارو

-  ارجاع موارد نیازمندبه سطوح بالاتروتخصصی ،راهنمایی هدایت آنان

- معرفی موارد نیاز مندبه کمک های مالی وتوانبخشی به نهادها یا  ادارات مربوطه

- مبارزه با علل بیماری وعوامل موءثردر ایجاد آن مانند پیشگیری ازضربه هاوآسیب های مغزی

- تلاش در جهت کاهش آسیب پذیری فردی یا ایجادمحیط مناسب در اجتماع بمنظورکاهش خطرابتلاء  افرادبه بیماری،یادگیری روشهای حل مسله-ارتباط وسازگاری بهتر-کاهش استرس وروشهای مقابله ای مفید

-  ارائه خدمات مشاوره ای وهدایتی

-آموزش سلامت روان همگانی شهر وروستا مانند آموزش والدین،مربیان،دانش آموزان،امدادگران      هلال  احمر،نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد،اعضاءکمیسیون بانوان  و...

-  آموزش مهارتهای زندگی نظیرارتباطی،حل مسله،قاطعیت،روشهای مقابله ای...

- آموزش مهارتهای فرزند پروری وتشویق والدین به کسب این مهارتها

-  آموزش پیشگیری از سوءمصرف مواد،ایجادحساسیت در افرادوآگاه سازی عمومی

-  تهیه وتوزیع منابع آموزشی وکمک آموزشی

-  اطلاع رسانی بوسیله بروشور،تراکت،پمفلت،پوستروپلاکارد و......