سرپرست مرکز بهداشت گیلانغرب

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی: جعفر یارمرادیان

سمت:سرپرست مرکز بهداشت  شهرستان گیلان غرب