طرح وتوسعه

-          طرح و توسعه شبکه

– در ابتدای راه اندازی هر واحد جدید ( اعم از مرکز بهداشت شهرستان ، مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت ) یک بار تجهیزات مورد نیاز تامین می گردد . در سنوات بعدی نگهداری و جایگزینی تجهیزات از محل منابع شبکه های بهداشت و درمان صورت می گیرد . در صورت تخصیص منابع جدید از سوی وزارت متبوع یا دانشگاه علوم پزشکی با توجه به تعداد واحدهای فعال شبکه ، تقسیم می گردد .

– اگر مطابق طرح و گسترش  شهرستان واحدی تاکنون فعال نشده باشد ( مانند مرکز بهداشتی درمانی یا خانه بهداشت ) با توجه به معیارهایی همانند : جمعیت تحت پوشش ، امکان تامین نیروی انسانی ، فضای فیزیکی و .... در اولویت راه اندازی قرار می گیرند . برای این واحدها نیز در شروع راه اندازی منابع مالی جهت خرید تجهیزات تامین می گردد .

وظایف طرح و گسترش در بخش فضای فیزیکی :

در ابتدای هر سال بر حسب میزان منابع مالی تخصیصی جهت احداث و نوسازی واحدهای بهداشتی درمانی با همکاری گروه فنی دانشگاه اقدام میگردد با توجه به فرسودگی بالای ساختمانهای قدیمی و نیز تعداد زیاد واحدهای استیجاری و استقرار موقت ، به ناچار هر سال تعداد معدودی ، در اولویت احداث قرار می گیرند .

هم اکنون در سطح شهرستان تعداد 1 واحد بهداشتی درمانی فاقد ساختمان بوده و تعداد 2 خانه بهداشت دارای ساختمان مستهلک می باشند .