پزشک خانواده

برنامه ها و فعالیت های پزشک خانواده
اجرای برنامه پزشک خانواده در استان کرمانشاه از سال 1384 لغایت 1389
برنامه پزشک خانواده :
برنامه پزشک خانواده تحول عظیمی در نظام سلامت ایجاد کرد و هدف اصلی اجرای این طرح سازماندهی نظام سلامت و درمان در کشور است تا به این وسیله خدمات بهداشتی درمانی تمامی افراد ساکن در روستاهای کشور را پوشش دهد و در هزینه های درمانی کشور نیز تا حدود زیادی صرفه جویی شود . پزشک خانواده مسئول ارائه خدمات جامع سلامت بطور مستمر به افراد تحت پوشش خود ( اعم از سالم و بیمار) بدون توجه به اختلاف سنی ، جنسی ، افتصادی ، فرهنگی و نوع بیماری از قبل از تولد تا لحظه مرگ می باشد . پزشک خانواده موظف به ارائه خدمات با کیفیت ، جامع و متناسب با نیاز مردم برای تامین حفظ و ارتقای سلامت فرد ، خانواده و جامعه بوده و مسئول ارتقای سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی جمعیت تحت پوشش وی است. اجرای این طرح کار مشترکی است بین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از یک سو و وزارت رفاه و تامین اجتماعی از سوی دیگر.

اهداف برنامه :
-
عدالت در سلامت
-
ارائه خدمات بصورت تیمی
-
جلب مشارکت مردم در ارتقای سلامت
-
جلب مشارکت سایر بخش های توسعه در برنامه های سلامت
-
اراته خدمات سلامت در قالب نظام ارجاع
-
اصلاح شیوه زندگی مردم

 

 

اجرای برنامه در شهرستان  :
در ابتدای سال 1384 ،مجموعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فعالیت خود را جهت اجرای برنامه پزشک خانواده شروع نمود. عدم امکان استخدام پزشک برای تمام مراکز گاهی موجب محرومیت چند روزه و حتی چند هفته ای یک مرکز از خدمات پزشک عمومی می شد و در مواردی به ناچار از یک پزشک در دو مرکز مجاور به صورت چند روز در هفته استفاده می شد . بدیهی است در چنین شرایطی ، خدمات بهداشتی درمانی مناسبی به بیماران ( و نیز دهگردشی مناسب به خانه های بهداشت تحت پوشش ) ارائه نمی گردید. اعزام پزشکان طرحی و پیام آور نیز فقط خلاءهای ضروری و اورژانسی را پوشش می داد. در مورد ماما، داروخانه و...نیز مشکلات عدیده ای دامنگیر شبکه های بهداشتی درمانی بود.
پس از، برگزاری جلسات متعدد با همکاران ستادی و کارشناسان اداره کل بیمه خدمات درمانی ، شرکت در جلسات آموزشی و توجیهی استان از نیمه دوم مرداد 1384 قراردادهای اولیه با بیمه خدمات درمانی منعقد و اولین گروه از پزشکان و ماماهای طرف قرارداد در مراکز بهداشتی درمانی مستقر گردیدند.
در پایان سال 1384 تعداد  پزشک عمومی و7 ماما در 5 مرکز بهداشتی درمانی مستقر و ارئه خدمات می نمودند . در ابتدای سال 1389 ، در5 مرکز بهداشتی درمانی ، 12 پزشک عمومی و 11 ماما در قالب پزشک خانواده مشغول ارائه خدمت به مردم روستاهای شهرستان گیلان غرب می باشند.
هدف کلی:
حفظ و ارتقاء سطح سلامت جمعیت روستایی و شهری شهرستان از طریق اجرای برنامه پزشک خانواده.
اهداف اختصاصی:
1- تداوم فعالیت41 خانه بهداشت و5مرکز بهداشتی درمانی مجری برنامه.
2 جذب پزشک و ماماهای مورد نیاز بر اساس استانداردهای برنامه پزشک خانواده.
3- ارتقاء سطح آگاهی همکاران ستادی در شهرستان و نیز ستاد مرکز بهداشت
4- ارتقاء حمایت و همکاری سایر ادارات و نهادها در اجرای برنامه پزشک خانواده.
5- تأمین تجهیزات مورد نیاز واحدهای ارائه دهنده خدمات.
6- ارتقاء هماهنگی با سطوح تخصصی جهت پذیرش بیماران ارجاعی و ارائه پسخوراند.
...
استراتژیها:
1)
جلب حمایت و مشارکت ادارات و نهادهای استانی و شهرستانی
2)
جلب مشارکت جامعه
3)
توانمند سازی کارکنان در سطوح ستادی و محیطی
4)
نظارت مداوم بر نحوه اجرای برنامه
5)
بهبود استاندارد تجهیزات واحدهای مجری برنامه
6)
ارتباط مستمر با اداره کل بیمه خدمات درمانی و جذب حداکثر اعتبارات
7)
و...

فعالیتها:
1- تشکیل جلسات هماهنگی با حضور سرپرست شبکه
2- تشکیل جلسات مستمر با کارشناسان ستادی مرکز بهداشت شهرستان
3- تشکیل جلسات هماهنگی با کارشناسان اداره کل بیمه خدمات درمانی
4- تعیین و صدور ابلاغ جهت اعضاء ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده
5- تشکیل جلسات ستاد اجرایی برنامه بیمه روستایی
6- جذب و اعزام پزشکان استخدامی، طرحی، پیام آور و آزاد به مراکز بهداشتی درمانی بر حسب نیاز
7- مطرح نمودن اهمیت اجرای برنامه در کار گروه شهرستان
8-اطلاع رسانی عمومی
9- پایش مراکز بهداشتی درمانی  تابعه توسط تیمهای اعزامی از مرکز بهداشت شهرستان و ارائه پسخوراند
10 -توزیع اعتبارات و نظارت بر خرید تجهیزات مراکز بهداشتی درمانی مجری برنامه
11 -نظارت مستمر بر درآمدها و هزینه های برنامه
12 -بررسی و تأیید قراردادهای شبکه با اداره کل بیمه خدمات درمانی
13 -هماهنگی مستمر با معاونت درمان جهت رفع مشکلات پذیرش بیماران ارجاعی و ارائه پسخوراند

 

 

 

مشکلات برنامه :
1.
کمبود پزشک
2.
عدم کفایت سرانه ها با توجه به افزایش هزینه ها
3.
افزایش بار مراجعات
4.
مشکلات مربوط به نظام ارجاع ( پذیرش،بازخورد و..
5.
کمبود دارویار و بهیار جهت داروخانه و تزریقات
6.
کمبود اعتبارات جهت جایگزینی تجهیزات فرسوده
7.
عدم دریافت بموقع اعتبارات از اداره کل بیمه خدمات درمانی
8.
و...

کمیته شهرستانی برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده :
اعضای کمیته عبارتند از : رییس شبکه ؛ مسئول بیمه خدمات درمانی شهرستان؛ معاونت بهداشتی و درمانی شهرستان؛ کارشناس مسئول گسترش شبکه شهرستان؛