جدول مشخصات کارکنان واحدبهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان گیلانغرب 

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

       سمت

 

 

ردیف

     بهروز دژدار

 

کارشناس بهداشت محیط 

مسئول واحد بهداشت محیط

1

زمانه قلی پور     

کارشناس کنترل مواد غذایی 

 

  کارشناس ستادی

2

صادق پرهون   

کارشناس ارشد بهداشت محیط

 کارشناس ستادی 

 

3

ایرج علیکرمی

کاردان بهداشت محیط  

 کارشناس شماره 1 شهری 

 

4

بهنام سلمانی

 کارشناس بهداشت محیط 

کاردان پایگاه شهری 

 

5

نسرین علاقه مند

کاردان بهداشت محیط  

کاردان مرکز گورسفید 

 

6

فروزان علیشیری

 کارشناس بهداشت محیط 

 کارشناس بیمارستان و آزمایشگاه 

 

7

قمرناز شامحمدی

کارشناس بهداشت عمومی

کارشناس مرکز گواور

 

8کاردان مرکز حیدریه

 

9