آشنایی با واحد امور عمومی

شرح وظایف رییس اداره امور عمومی

-          نظارت بر حسن اجرای وظایف و کلیه امور ادارات واحدهای تحت سرپرستی

-          صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی رییس واحد

-          سازماندهی فعالیتهای مربوطه و تقسیم کار و تععین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

-          ایجاد هماهنگی امور واحدهای تحت سرپرستی با خط مشی ها – قوانین و مقررات تعیین شده در چهارچوب برنامه های تعیین شده

-          تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای ان

-          صدور دستور بخشنامه ها  ائین نامه ها و ضوابط مربوط جهت اجرای قانون

-          کنترل کلیه امورات واحدهای تحت سرپرستی

-          شرکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف

-          برنامه ریزی جهت اجرای قانون و پیگیری جهت اجرا

-          انجام سایر امور متفرقه

-          ارجاع نامه های اداری به کارکنان شاغل در حوزه اداره امور عمومی جهت اقدام و به مقام مافوق جهت تایید

-          نظارت بر تامین کالاها و خدمات مورد نیاز

-          بررسی – تجزیه و تحلیل و اظهار نظر در خصوص امار و اطلاعات ارائه شده از سوی ادارات ذیربط

-

 

 

                                                                          رییس اداره امور عمومی

نام و نام خانوادگی

سمت

 

مدرک تحصیلی

شماره تماس

ادرس پست الکترونیکی

فرشاد پرنو 

رییس اداره امور عمومی

فوق دیپلم

08353225227

-----------

 

                                                                                    اداره امور مالی

بهمن عیسی پور

 

مسئول حسابداری

لیسانس

08353222743

-----------

فرشادحسینی

حسابدار

لیسانس

"

-----------

مرزبان کسانی

 

"

دیپلم

"

-------------

نرگس فریدونی

امین اموال

 

 

لیسانس

 

 

"

-----------          

 

 

واحد بودجه

جوان رستمی

کارشناس بودجه

لیسانس

08353222743

-----------

 

 

                                                                               اداره کارگزینی

فریدون میرزابیگی

مسئول کارگزینی

دیپلم

08353225227

-------------

 

                                                                                 اداره خدمات – دبیرخانه - نقلیه

اردشیر کامجویان

مسئول خدمات

دیپلم

08353222082

----------

علی عسکر خاکی

متصدی امور دفتری و بایگانی

دیپلم

"

-----------

ایوب فتحی

ماشین نویس

لیسانس

"

--------------

اردشیر کامجویان

مسئول نقلیه

دیپلم

"

-----------

 عباس گودرزبخش  دبیرخانه دیپلم  -------------- 

 

                                                                                واحد تدارکات - انبار

اردشیر کامجویان

مسئول تدارکات

دیپلم

08353222082

-------------

ابراهیم خانی

انباردار- لوازم و تجهیزات

دیپلم

08353222082

-----------

جهانگیر محمد یاری

انباردار

دیپلم

08353222082