اخبار

اگهی جذب بهورز در شهرستان گیلان غرب

اگهی جذب بهورز در شهرستان گیلان غرب
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کرمانشاه برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت تحت پوشش ، اساس مجوز شماره 151609در نظر دارد از بین داوطلبان بومی در یک فضای رقابتی و با رعایت عدالت استخدامی، افراد واجد شرایط را مطابق فایل پیوست جذب نماید کلیه افراد با مراجعه به سایت behvarz.poorsam.ir پس از مطالعه دقیق مطالب از تاریخ 1399/08/17 لغایت 1399/08/27 می توانند ثبت نام نمایند

کلیه افراد واجد شرایط با مراجعه سایت behvarz.poorsam.ir روند انجام ثبت نام را انجام دهند