شاخص وعملکرد

جمعیت شهرستان گیلانغرب در سال1392

جمعیت کل شهرستان:61310                                     تعداد جمعیت مرد:30984                                    تعدادجمعیت زن:30326                                          تعداد زنان واجد شرایط:9554 

جمعیت عشایر:2517                                  خانوارعشایر509                    خانوار روستایی 8275                کل خانوار شهری 5732           خانوار شهرستان :14007                                                                                                                                                               

کارگاهها و کمیته های واحد آمار در سال 1392 :

 

پیش بینی شده

انجام شده

تعداد کارگاه

1

0

تعداد کمیته

4

4

 

برنامه پایش واحد آمار در سال 1392 :

 

پایشهای پیش بینی شده

پایشهای انجام شده

سه ماهه اول

24

24

سه ماهه دوم

36

34

سه ماهه سوم

36

انجام خواهد شد

سه ماهه چهارم

28

انجام خواهد شد