نرم افزار تخصصی گروه

نرم افزارهای واحد آمار:

- نرم افزار مرگ ومیر کودکان زیر 5سال (cso)

-نرم افزار ثبت مرگ ومیر

-نرم افزارمراجعین سرپایی