کلیات

رسالت و اهداف واحد آمار
ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز درسطح شهرستان
آنالیز و تحلیل شاخصهای بهداشتی با مشارکت گروههای مربوط
مشخص نمودن مشکلات بهداشتی و اولویت بندی با همکاری گروهها
مشخص نمودن جمعیت و تحلیل آن



وظایف
کنترل صحت داده ها، نظارت و جمع بندی گزارشات آماری
تجزیه و تحلیل اطلاعات و تهیه گزارشات اماری با مشارکت گروههای مربوطه
ثبت کلیه اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی
مشخص نمودن جمعیت و روند جمعیتی با استفاده از اطلاعات سازمان آمار و اطلاعات موجود در سیستم
کنترل گزارشات مرگ ، ورود اطلاعات در رایانه، تجزیه و تحلیل و ارایه گزارش سالیانه
الویتبندی مهمترین مشکلات بهداشتی جامعه با همکاری گروههای کارشناسی مربوطه
ارایه اطلاعات به بخشها ،سازمانها وارگانهای بر اساس سطح بندی دسترسی به اطلاعات
تشکیل کمیته های مرتبط

پایش ، ارزیابی و ارزشیابی در جهت اطمینان از صحت و دقت داده های ارائه شده توسط واحدهای ارائه دهنده خدمت