اعضای گروه

 

نام و نام خانوادگی مسئول واحد : مهدی خزلی 08343226443

 

سوابق قبلی : 11 سال کارشناس مبارزه با بیماریها

 

سوابق فعلی : از آذرماه 1394 بعنوان کارشناس مسئول طرح و توسعه شبکه و مسئول واحد آمار

 

همکاران واحد:

 

مرکز بهداشتی - درمانی

سمت

نام                نام خانوادگی

 ستاد مرکز بهداشت
 کارشناس آمار مرکز بهداشت مریم                        الفتی

مرکز حیدریه

رابط آماری  

   فرزانه                   عبدالی

مرکز گواور

رابط آماری

   سارا                      محمدی

پایگاه شهری گواور

رابط آماری

   مهناز                   بابا خانی

مرکز چله

رابط آماری

  مرجان                     پرویز

مرکز دیره

رابط آماری

  ماندانا                      نظری

مرکز گورسفید

رابط آماری

  شکوفه                  عظیمی

پایگاه شهری گیلانغرب

رابط آماری

  مریم                       خالدی

مرکزویژنان

رابط آماری

  آزاده                     صیادی

مرکز شهری شماره یک

رابط آماری

  ثریا                    خداکرمیان