برنامه ثبت مرگ

تاریخچه ثبت مرگ :

برنامه ثبت مرگ در شهرستان بر اساس برنامه پیشنهادی وزارتخانه همزمان با شهرستانهای دیگر آغاز شد.
در ابتدا هدف ثبت کمی مرگ و استخراج میزان خام مرگ ، میزانهای مرگ و میر اختصاصی سنی و جنسی بود. در سال 1380  دستیابی به اهداف اولیه در جهت ارتقا کیفی و ترسیم سیمای مرگ (میزان و علتی ) موردتوجه قرارگرفت.

 

 

 

 

 

مرگ کودکان 1تا59 ماهه

مرگ کودکان زیر5سال یکی ازشاخص های توسعه واهداف نظام سلامت می باشد، که درسال 1386اداره کل سلامت کودکان معاونت بهداشتی وزارتخانه اقدام به برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان1تا59ماهه باهدف کاهش مرگ ومیرنمود.که نرم افزارتهیه شده توسط کارشناسان مربوطه تکمیل وارسال می گردد.