فعالیتها وبرنامه

 

شرح وظایف :

- جمع بندی آمار واحدهای بهداشتی به تفکیک شهر و روستا در پایان هر ماه

- جمع بندی آمار دهان و دندان بصورت هر سه ماه یکبار

- پایش از خانه های بهداشت ( 42 خانه بهداشت )

- پایش از مراکز بهداشتی – درمانی شهری و روستایی و پایگاههای بهداشتی مستقر در شهر (9 مرکز )

- انجام سرشماری در پایان هر سال در جهت تعیین جمعیت شهر، روستا و عشایر و نیز گروههای سنی و جنسی جمعیت و سایر گروههای هدف در راستای برنامه ریزی و خدمات رسانی توسط سیستم بهداشت و درمان شهرستان

- تبادل آماری با کلیه ادارات از جمله آموزش و پرورش ، نهضت سواد آموزی ، آب و فاضلاب شهر و روستا و .

- تبادل آماری با اداره ثبت احوال بصورت هفتگی نظیر آمار سقط و مرده زایی ، آمار مادران جدید شناسایی شده در پایان هر ماه

- تبادل آماری با اداره ثبت احوال در خصوص آمار مرگ و میر در جمعیت تحت پوشش

- ارسال موارد مرگ با علت مبهم و نامعلوم ( کسب شده از ثبت احوال ) به مراکز بهداشتی شهری و روستایی در جهت مراجعه به منازل و تکمیل کالبد شکافی شفاهی با همکاری پزشکان شاغل در مراکز

- برگزاری کمیته مرگ و میر شهرستان با دعوت از شهردار، رئیس ثبت احوال ، متصدی گورستان ، پزشکی قانونی ، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان ، سرپرست مرکز بهداشت شهرستان و پزشکان صادر کننده گواهی فوت در سطح شهر

- تهیه و گزارش فوری موارد مرگ کودکان 59 – 1 ماهه از مراکز بهداشتی و ارسال گزارش بصورت فوری به معاونت بهداشتی

- مراجعه به منازل و تکمیل پرسشنامه مرگ کودکان 59 – 1 ماهه  

- برگزاری کمیته بررسی و کاهش مرگ کودکان 59 – 1 ماهه بصورت هر دو ماه یک بار با هدف بررسی مرگ کودکان و ارائه مداخلات در جهت کاهش مرگ کودکان زیر 5 سال

- ابلاغ و پیگیری مداخلات مصوب شده در کمیته های بررسی و کاهش مرگ کودکان 59 – 1 ماهه ( در مراکز بهدشتی – درمانی ، بیمارستان و واحدهای ستادی )

- برگزاری جلسات آموزشی برای پرسنل شاغل در مراکز در خصوص فرمهای آماری و دستورالعملهای جدید در قالب کارگاه ، کمیته و جلسات آموزشی

- برگزاری جلسات توجیهی جهت رابطین در خصوص گزارش موارد مرگ و میر و خصوصا مرگ کمتر از 5 سال بصورت فوری

- تهیه گزارش تلفنی در پایان هر هفته از بیمارستان و مراکز بهداشتی – درمانی در خصوص آمار سقط و مرده زایی و موارد مرگ زیر 5 سال

- توزیع دفترچه های گواهی فوت بین پزشکان صادر کننده گواهی فوت در سطح شهر و مراکز بهداشتی – درمانی شهری و روستایی

- تکثیر و توزیع فرمهای کالبد شکافی شفاهی در بین مراکز بهداشتی – در مانی شهری و روستایی برای تعیین علت احتمالی موارد مرگ در منزل

- تهیه آمار مرگ و میر از گورستان در پایان هر سه ماه

- ارسال آمار مراجعین سرپایی در قالب نرم افزار مربوطه و فایل آن به معاونت بهداشتی به تفکیک شهری و روستایی

- ورود اطلاعات مرگ کودکان زیر 5 سال ( گزارش فوری ، پرسشنامه ، صورتجلسه ، مداخلات طراحی شده ) در سایت و انتقال به سایت آمار

- ورود کلیه موارد مرگ و میر سالیانه در نرم افزار مربوطه و ارسال به معاونت بهداشتی

- شرکت در جلسات ارتقای فرایند شهرستان بصورت هر سه ماه یکبار و ارائه نتایج پایش مراکز و نیز بررسی وضعیت ارسال آمار مراکز و ذکر نواقص موجود و تعیین اولویتهای آماری هر مرکز با هدف حذف و کاهش نواقص در سه ماهه بعد

- طرح سوالات آماری برای بهورزان با هدف ارتقای سطح آگاهی بهورزان و طرح سوال با هدف آموزش و رفع تقاط ضعف آماری تکرار شده و مشاهده شده در پایشها ( در آزمونهای بهورزی )

- شرکت در جلسات توجیهی و آموزشی استان در جهت ارتقائ سطح آگاهی