شاخص وعملکرد

فهرست فعالیتها وعملکرد واحد سلامت مدارس شهرستان گیلانغرب درسال9 8-88

 

 

 

 

فعـــالیت /عملـــــکرد

 

 

 

تعداد/درصد

 

 

پوشش معاینات ارزیابی اولیه  دانش آموزان پایه های اول سه مقطع تحصیلی

 

100 درصد دانش آموزان

 

پوشش معاینات پزشکی دانش آموزان پایه های اول سه مقطع تحصیلی

 

100 درصد دانش آموزان

 

تکمیل واکسناسیون دانش اموزان پایه اول متوسطه

 

100 درصد دانش آموزان

 

بیماریابی دانش اموزان ازنظرپدیکلوزیس ( فصل پاییز )

 5302 دانش آموز

 

توزیع شا مپو پرمترین دربین دانش آموزان مبتلا به پدیکلوزیس

 

46 شیشه

 

انجام معاینات سلامت وصدورکارت معاینات پزشکی برای خدمتگزاران مدارس

 

7 نفر

 

برگزاری جلسات آموزشی جهت دانش آموزان

 1009جلسه

 

برگزاری جلسات آموزشی جهت والدین دانش آموزان

 

180 جلسه

 

برگزاری جلسات آموزشی جهت کارکنان مدارس

 

439جلسه

 

اجرای طرح سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان

 

790 نوآموز

 

تهیه ،چاپ وتوزیع پمفلت برگهای سبزسلامت ویزه دانش آموزان ابتدایی

 

400 برگ

 

شناسایی وپیگیری اختلال بینایی دردانش اموزان

 

4/4درصد

 

شناسایی وپیگیری اختلال شنوایی دردانش اموزان

 

3/0درصد

 

شناسایی وپیگیری اختلال رفتاری دردانش اموزان

 

2/2درصد

 

شناسایی وپیگیری پوسیدگی دندان دردانش اموزان

 

15/17درصد

 

خریداری وتوزیع فریم عینک دربین دانش آموزان فا قد بضاعت مالی

 

6

 

 

 

 

فهرست فعالیتها وعملکرد واحد سلامت مدارس درسال89- 88

 

 

 

فعـــالیت /عملـــــکرد

 

 

 

تعداد/درصد

 

 

ویزیت رایگان دانش آموزان درمراکزبهداشتی ، درمانی

 

2206دانش آموز

 

شناسایی وپی گیری موارد نیازمند مراقبت ویژه دردانش آموزان

 

4مورد

 

برگزاری مسابقات ورزشی ، فرهنگی با مضامین سلامت  ویژه دانش آموزان

 

2 مسابقه

 

برگزاری دوره های بازآموزی کارکنان

 

13دوره

 

نظارت برسلامت شیرمدارس ایران ازمرحله تهیه تاتوزیع

 

تکثیروتوزیع نشریات آموزشی دربین گروههای هدف

 

895 نسخه