واکسیناسیون

                        واکسیناسیون:

واحد بهداشت مدارس در این قسمت اقداماتی نظیرتکمیل واکسیناسیون نو آموزان بدو ورود به دبستان ،انجام واکسیناسیون توام دانش آموزان بدو ورود به مقطع متوسطه وارسال آمار واکسیناسیون دانش آموزان  به استان انجام میدهد