پیگیری بیماریهای واگیر وغیر واگیر

پیگیری بیماریهای واگیروغیرواگیر:

 

خدمات پیشگیری درمدارس

دانش آموزان ، والدین فردا هستندو اگر دانش و مهارتهای بهداشتی مناسب را یاد بگیرند و نگرشهای بهداشتی را توسعهبخشند می توانند آنها را به نسل بعدی منتقل کنند  و اعضای مفید و کار آمدی برایجامعه باشند .

خدمات پیشگیری در مدارس به دوقسمت تقسیم می گردد

  1. پیشگیری از  بیماریهای واگیر دار شایع در مدرسه

 که خودشامل پنج گروه  می باشد :

الف:بیماریهای ویروسی :

ü       سرخک (measles )

ü       سرخچه (rubella )

ü       اوریون (mumps)

ü       آنفولانزا (influenza)

ü       -آبله مرغان (chicken pox )

ü       سرما خوردگی

ب : انگلهای روده ای :

ü       آسکاریس

ü       کرمک(اکسیور)

ü       زیاردیا

ج : انگلهای خارجی :

ü       شپش سر(پدیکولوز) معاینه وبیماریابی دانش آموزان ،توزیع شامپو پرمترین دربین مبتلایان

ü       شپش بدن

ü       شپش عانه

ü       کچلی

د : گلودرد های چرکی :

ü       فارنزیت

  2.پیشگیری از سوانح و حوادث  در سنین مدرسه

با توجه به اینکه علل بسیاری ازسوانح در محیط مدرسه  و مسیر بین خانه و مدرسه و منزل شناخته شده  ومعمولا" بااقدامات احتیاطی و رعایت اصول پیشگیری  می توان درصد قابل ملاحظه ای از میزان آن راکاهش داد ،به نظر می رسد نقش آموزش در جلوگیری از سوانح و حوادث  بسیار موثر باشد  از طرف دیگر باید به ایمن ساختن محیط مدرسه نیز توجه شود .

 

 

ه :  1-تراخم  2- حصبه  3-سل  4- اسهال  5- مننزیت  6- زرد زخم  7 - وبا   8-تبخال