برنامه های دیگر بهداشت مدارس

فعالیتهای آموزشی:

انجام فعالیتهای آموزشی جهت گروههای هدف(دانش آموزان ،والدین ،کارکنان مدارس) مطابق برنامه آوزشی مدون وباتوجه به مناسبتهای بهداشتی

 

 

آهن یاری:

برگزاری جلسات بین بخشی با اداره آموزش وپرورش ،جلسه آموزشی و بازآموزی  آهن یاری معلمین مدارس مقاطع راهنمائی ودبیرستان ،برنامه آموزش تغذیه و آهن یاری هفتگی دختران دانش آموز مقاطع راهنمائی و دبیرستان وتامین وتوزیع قرص فروس سولفات مورد بیاز،توزیع بروشور آموزشی کم خونی فقر آهن بین دانش آموزان گروه هدف ،نظارت بر چگونگی اجرای برنامه

 

 

برنامه مدارس مروج سلامت:

به منظور ترویج واستقرار مفاهیم ارتقاء سلامت در بین دانش آموزان،کمیته مدارس مروج سلامت تشکیل ومدارس مذکور انتخاب شدند.

اهداف  برنامه مدارس مروج سلامت:

توانمند سازی دانش آموزان ،اولیائ دانش آموزان واولیائ مدرسه،بهبود الگوهای تغذیه ای دانش آموزان،بهبود وضعیت بیماریابی ودرمان دانش آموزان دارای اختلالات ومشکلات تندرستی ،پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیزسلامت دردانش آموزان،بهبود شرایط فیزیکی و بهداشت محیط مدارس