شاخص وعملکرد

فعالیتهای انجام شده در بخش بازرسی

 

ردیف

فعالیتهای انجام شده

 

1

درصد کارگاههای تحت پوشش

98.5

2

درصد کارگاههای خانگی تحت پوشش

100

3

درصد کارگاههای غیرخانگی تحت پوشش

98.5

4

درصد معاینات انجام شده

45

5

 

درصد کارگاههای دارای تشکیلات بهداشت حرفه ای

14.2

6

درصد شاغلینی که به تشکیلات بهداشت حرفه ای در کارگاه دسترسی دارند

23

 

عمده شاخص های بهداشت حرفه ای

 

ردیف

فعالیتهای واحد

 

1

درصد کارگاههای خانگی تحت پوشش

100

2

درصد کارگاههای غیر خانگی تحت پوشش

98.5

3

درصد کل کارگاههای تحت پوشش

98.5

4

درصد معاینات انجام شده

45

5

درصد کارگاههای دارای عامل زیان آور

2.3

6

درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور

2.4

7

درصد کارگاههایی که عامل زیان آور آن کنترل شده

36.3

8

درصد کارگاههای دارای تاسیسات بهسازی شده

35.7

9

درصد افرادی که از وسایل حفاظت فردی استفاده می کنند

98

10

درصد کارگاههای دارای تاسیسات مناسب

99.5

11

درصد شاغلینی که از تاسیسات مناسب استفاده می کنند

98.6