اعضای گروه

 

معرفی واحد بهداشت حرفه ای  

خسرو اسطروها

 

لیسانس رشته بهداشت حرفه ای

 

سمت اصلی:

 

کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای ستاد شهرستان

 

 

 

 اسطروها

 

 

 

 

 

سوابق اجرائی:

از سال 1375 تا کنون در ستاد مرکز بهداشت شهرستان به عنوان کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای