سیلیکوزیس

 

طرح پیشگیری ازسیلیکوزیس

 

 

سیلیکوزیس یک پنوموکونیوز است که درنتیجه استنشاق ذرات کریستالیزه سیلیکون آزاد معلق درهوا بوجود می آید ذرات ریز سیلیکون آزاد معلق درهوا درنتیجه انفجار وآسیاب کردن، سوراخ کردن ، سائیده شدن،خردشدن تکه تکه کردن سنگها ایجادمی شود مخصوصا" غبار ناشی ازکارتزئینی روی سنگهای گرانیت وماسه سنگهاوماسه سائیده شده بیشتر خطرناک هسنتد.

نکته اساسی درپیشگیری ازسیلیکوزیس،ممانهت از آلودگی محیط کار به گردوغبار سیلیس آِزاد میباشد


. میشوند..
به طور کلی میتوان اصول پیشگیری ازبیماریها راچنین خلاصه کرد:
جانشینی مواد مضر به وسیله موادی که خطر کمتری دارند.
کاهش یا کنترل گردوغبار
حفاظت فردی در کارگران
آزمایشات واقدامات پزشکی
روند انجام طرح سیلیکوزیس
غبارسیلیس بازدیداز واحدهای دارای گردو
مواجهه با سیلیس دارند انجام معاینات برای کارگرانی که حداقل6ماه(پیوسته تا ناپیوسته) سابقه.
کلیه کارگران علاوه بر معاینات لازم است یک گرافی قفسه صدری نیز داشته باشند.
ارجاع کارگرانی که درگرافی آنها اختلال مشاهده گردیده به متخصص فوکال پوینت منطقه
کنترل فنی مهندسی محیط کار