ماده 5پسماندها


، به استناد ماده 5 قانون مدیریت پسماندها وقانون کار جهت حفظ تامین وارتقاء سطح سلامت شاغلینی درعملیات مختلف جمع آوری دستی وماشینی، حمل ونقل ، جابجایی، بازیافت پردازش،انبار ودفع پسماندهای عادی ،پزشکی وبیمارستانی ،کشاورزی وصنعتی مشغول بکار هستد دستور العمل اجرایی سلامت ،ایمنی وبهداست عوامل اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت پسماند ها تدوین شده است    

- شناسایی وتعیین احتمال خطر برای سلامت ،ایمنی وبهداشت دریک از مشاغل موجود
برنامه آموزشی وبازآ موزی شاغلین-
وسایل حفاظت فردی مورد استفاده شاغلین به تفکیک نوع شغل آنها
به تفکیک هر شغل ضوابط برنامه انجام مراقبتهای پزشکی شامل معاینات شغلی ونوع معاینات
برنامه حفاظت شاغلین در مرحله پاکسازی محل ضایعات وآلودگی زدایی