آمار کارگاهها وشاغلین سال 1387

                                               عنوان

نوع کارگاه

                       کارگاه

                      شاغلین

موجود

شناسایی شده

تحت پوشش بازدید

موجود

شناسایی شده

تحت پوشش بازدید

تحت پوشش معاینات

خانگی

13

13

13

18

18

18

18

 

 

غیر خانگی

 

20 > نفر

403

403

403

652

652

652

591

49-20 نفر

5

5

5

127

127

127

112

499-50 نفر

2

2

2

155

155

155

153

500 < نفر

-

-

-

-

-

-

-

 

آمار کارگاهها وشاغلین سال 1387