شاخص وعملکرد

کارگاه های واحد بیماری ها سال 89

 

 

ردیف

کارگاه های پیش بینی شده        

اجرا/عدم اجرا

1

کارگاه تب مالت

اجرا شد

2

کارگاه سل

اجرا شد

3

کارگاه بیماری های واگیر دار

اجرا شد

4

کارگاه بیماری های قابل پیشگیری با واکسن

اجرا شد

5

کارگاه بیماری های منتقله ار طریق آب وغذا

اجرا شد

6

کارگاه ایدز

اجرا شد

7

کارگاه بیماری های قلبی عروقی

اجرا شد

 

 

 

برنامه پایش واحد مبارزه بابیماری ها در سال 1389

 

 

 

 

 

پایش های مرکز

 

 

پایش های خانه بهداشت

پیش بینی شده

 

اجرا شده

 

پیش بینی شده

 

اجرا شده

 

سه ماهه اول

8

8

20

18

سه ماهه دوم

8

8

20

19

سه ماهه سوم

8

8

20

18

سه ماهه چهارم

8

در حال اجرا

20

در حال اجرا