اعضای گروه

 


                                            

 

معرفی اعضای ستاد واحد پیشگیری ومبارزه با بیماری ها

ردیف

عنوان

نام نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

شماره تلفن

1

کارشناس مسئول

حمیدرضا خانیان

فوق لیسانس

08343222081

2

کارشناس بیماریهای غیر واگیر

محمد علی امین پور

لیسانس

 

3

کارشناس بیماریهای  واگیردار

الهه میرزا بیگی

لیسانس

 

4 کارشناس بیماریها مریم پرکن لیسانس