برنامه پیشگیری از سوءمصرف مواد

 

برنامه پیشگیری از سوءمصرف مواد 

هدف کلی :

کاهش میزان سوء مصرف ، وابستگی به مواد و کاهش آسیب ناشی از مصرف مواد با استفاده از امکانات شبکه بهداشت و درمان

اهداف اختصاصی :

··         افزایش آگاهی و ارتقاء نگرش توده مردم از حد پایه به میزان 30% در پایان طرح

·         افزایش آگاهی و ارتقاء نگرش خانواده معتادان خود معرف از حد پایه به میزان 60%در پایان طرح 

·         افزایش آگاهی و ارتقاء نگرش کارکنان بهداشت و درمان از حد پایه به میزان 50 % در پایان طرح

·         درمان 60%معتادان خود معرف توسط پزشکان عمومی آموزش دیده در بخش دولتی و خصوصی

·         درمان 90% معتادان خود معرف ارجاع شده از سوی پزشکان عمومی به مراکز سرپایی تخصصی

  برنامه ها و سطو ح مراقبت

  1- خانه بهداشت :

·         کسب آگاهی ا زمواد مورد مصرف و روشهای استفاده از آن در معتادان داوطلب ترک در صورت مراجعه مستقیم

·         تشویق و ترغیب افراد معتمد برای همکاری و حمایت از برنامه

·         پیگیری روند ترک و مراقبت از فرد پس از ترک به منظور تلاش برای جلوگیری از عود

·         آموزش چهره به چهره انفرادی یا گروهی به جمعیت تحت پوشش با تاکید روی گروههای در معرض خطر

·         اعلام نشانی مراکز بهداشتی درمانی و ارجاع جهت درمان معتادین خود معر ف

·         برقراری ارتباط با خانواده های معتادین خود معرف و آموزش آنان

·        

2- مرکز بهداشتی درمانی روستایی:

·         پذیرش معتادین خود معرف جهت مشاوره و درمان و آموزش کاهش آسیب

·         تحویل کاندوم به معتادان تزریقی

·         آموزش عمومی معتمدین محل ، معلمین مدارس ، محصلین مدارس در مقاطع مختلف و خانواده ها جهت کسب حمایت و همکاری

·         آموزش و سرپرستی برنامه در خانه های بهداشت تحت پوشش

·         ارجاع به سطح بالاتر

·         دریافت گزارش از خانه های بهداشت ،تجزیه و تحلیل اولیه و ارسال آنها به مرکز بهداشت شهرستان مطابق فرم مربوطه