برنامه پیشگیری از خود کشی

پیشگیری اولیه از خودکشی در نظام شبکه 

 اهداف برنامه

هدف کلی :

·         فراهم آوردن خدمات بهداشت روان و قابل دستیابی برای افرادی که قصد اقدام خود کشی داشته و یا اقدام نموده اند

·         کاهش موارد اقدام به خودکشی و کاهش مرگ ومیر ناشی از آن

اهداف اختصاصی :

·         افزایش آگاهیها ی لازم در گروههای هدف

·         شناسایی به هنگام افراد در معرض خطر

·         کاهش ضرر های ناشی از اقدام موفق در خانواده ها

·         پایین آوردن نرخ بروز خودکشی در مناطقی که میزان بروز بالایی دارند

برنامه ها وسطوح مراقبت :

1- خانه بهداشت

·         شناسایی به موقع افرادی که درمعرض خطر هستند

·         ارجاع به موقع افرادی که در معرض خطر اقدام به خود کشی و افرادی که اقدام آنها منجر به فوت شده است

·         پیگیری برنامه های درمانی

·         آموزش انفرادی به افراد کلیدی خانواده ها

·         گزارش دهی منظم

·         اطلاعات مربوط به برنامه بصورت محرمانه نگهداری شود

- مرکز بهداشتی درمانی روستایی :

·         پذیرش موراد ارجاعی و درمان آنان

·         پیگیری برنامه درمانی

·         ارائه پسخوراند به خانه بهداشت

·         ارجاع فوری به مرکز تخصصی

·         ارائه گزارش

·         اطلاعات مربوط به برنامه بصورت محرمانه نگهداری شود .