برنامه بهداشت روان

اهداف برنامه  بهداشت روان

 

هدف کلی :

فراهم آوردن خدمات اساسی بهداشت روان قابل دستیابی برای همه مردم به ویژه گروههای محروم و آسیب پذیر در مناطق روستایی کشور

اهداف اختصاصی :

1-      شناسایی بموقع بیماران روانی – عصبی

2-      کنترل ، درمان و پیگیری مناسب و مستمر بیماران

3-      کاهش ضرر و زیان ناشی از بیماریهای روانی – عصبی در ابعاد فردی ، خانوادگی

4-      افزایش آگاهی جامعه نسبت به اصول و مفاهیم بهداشت روان

5-      تغییر و اصلاح نگرش افراد جامعه نسبت به بیماریهای روانی عصبی

استراتژی :

با توجه به وجود سیستم پویا و فراگیر شبکه های بهداشتی درمانی کشور ، استراتژی انتخاب شده جهت نیل به اهداف فوق الذکر ادغام بهداشت روانی در مراقبتهای بهداشتی اولیه می باشد که به این منظور ضمن سطح بندی خدمات و تعیین و تدوین متون آموزشی ارائه آموزشهای لازم به کارکنان بهداشتی در هر سطح ارائه خدمات ، از تمامی عناصر و سطوح شبکه در اجرای برنامه با توجه به وظایف هر یک از سطوح به شرح زیر استفاده شده است :

خانه بهداشت:

-       آموزش بهداشت روانی به مردم ، بیماران و خانواده آنان

-       شناسایی ( بیمار یابی ) افراد مشکوک به بیماری روانی

-       ارجاع موارد شناسایی شده به پزشک مرکز بهداشتی درمانی

-       پیگیری دستورات داده شده از طرف پزشک مرکز بهداشتی درمانی

-       گزارش دهی فعالیتهای انجام شده به مرکز بهداشتی درمانی

مرکز بهداشتی درمانی روستایی :

-       تشخیص و درمان بیماران ارجاعی از خانه بهداشت

-       ارائه پسخوراند لازم در مورد پیگیری و مراقبت از بیماران

-       سرپرستی و نظارت برفعالیتهای خانه بهداشت

-       ارجاع موارد پیچیده و مشکل به سطح بالاتر

-       جمع آوری و کنترل گزارشات خانه بهداشت