شاخص وعملکرد

 

کارگاههای اجرا شده در سال 89

کارگاههای اجرا نشده در سال 89

درمانهای ساده علامتی

ارزشیابی ذر نظام سلامت

 

 

 

 

 

پایش

 

تعداد پایش های مراکز بهداشتی  اجرا شده در نیمه دوم سال 89

تعداد پایش های اجرا نشده سال 89

11