نرم افزار تخصصی گروه

 

 

Office:(infopath&Excel)

جهت ثبت آمار های ماهانه، فصلی و سالیانه و زیج حیاتی

 

Hnis  (سیستم جامع مدیریت شاخص ها و تخصیص منابع ساختاری شبکه سلامت )