کلیات

تاریخچه :
در دهه 1350 (وسالهای قبل از آن) برای کنترل بیماریهای واگیردار ، گروههای سیار جهت انجام اموری همانند واکسیناسیون ، مبارزه با مالاریا ، مبارزه با سل و ..... به نقاط مختلف اعزام و ارائه خدمت می نمودند . از سال 1319 طرح تربیت بهدار در مشهد ( ودر سال 1325 در اصفهان و شیراز )، در سال 1343 طرح سپاه بهداشت ، در سال 1351 طرح آذربایجان غربی ، و در بعضی از استان های دیگر هم طرحهایی برای خدمات رسانی مناسب اجرا و ارزشیابی گردید . در نهایت از سال 1364 طرح توسعه شبکه های بهداشتی درمانی در سراسر کشور ( در هر استان یک شهرستان ) به اجرا گذاشته شد و در سال های بعد به تدریج به بقیه شهرستان ها هم تعمیم داده شد .از همان سال این طرح در استان کرمانشاه شروع گردید

رسالت و اهداف
سلامت یکی از عوامل اساسی توسعه پایدار درهر جامعه ای است و وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی به منظور دست یابی به هدف فوق در قالب استقرار شبکه های بهداشتی درمانی از سال 1364 این رسالت را به عهده گرفته است و طی سالهای گذشته گامهای موثر و اساسی در این راستا برداشته است . هماهنگ با برنامه های وزارت متبوع ، گروه طرح و توسعه شبکه ها با هدف ارتقاء سطح سلامتی مردم ، ارائه خدمت می نماید.
وظایف
1-
راه اندازی و تجهیز واحد های بهداشتی درمانی شهرستانهای تابعه
2-
نظارت بر چگونگی فعالیت واحد های بهداشتی درمانی
3-
اصلاح ، ایجاد و توسعه واحد های بهداشتی درمانی
4-
تداوم ، ارتقاء ونظارت بربرنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی
5-
تعیین محل زمین و پیشنهاد احداث ساختمان واحد های بهداشتی درمانی
6-
پیشنهاد ایجاد و اصلاح تشکیلات سازمانی نیروی انسانی واحد های بهداشتی درمانی
7-
تامین و توزیع نیروی انسانی و جذب نیرو های مشمول طرح و پیام آوران بهداشت و نظارت بر نحوه خدمت آنان
8-
هماهنگی امور مربوط به نقل و انتقال – ماموریت آموزشی و ماموریت بدون دریافت فوق العاده شغل کارکنان
9-
تهیه بانک اطلاعات جامع کامپیوتری واحد های بهداشتی درمانی طبق طرح و فعال و بهره برداری و ارسال به وزارت متبوع
10-
انجام امور مربوط به پذیرش ، آموزش و استخدام دانش آموزان بهورزی و باز آموزی شاغلین بهورزی
11-
انجام امور مربوط به جذب ، آموزش و نحوه فعالیت رابطین بهداشتی
12-
ارتقاء دانش و عملکرد بهورزان از طریق آزمون ، پایش و باز آموزی سالیانه
13-
توزیع فصلنامه بهورز بین ادارات ، سازمانها ، مراکز بهداشتی،خانه های بهداشت و.... به منظور آگاهی ، اطلاع رسانی و افزایش دانش بهداشتی و تهیه عکس ، مقاله و مطالب علمی برای دفتر فصلنامه بهورز.
14-
تشکیل شورای بهورزی شهرستان
15-
ارتقاء سطح مدرک تحصیلی بهورزان از طریق اختصاص 5/43 واحد درسی بهورزی به افراد شایسته به منظور کسب مدرک تحصیلی دیپلم کار و دانش .
16-
انتخاب و معرفی مربیان و بهورزان نمونه در روز بهورز به منظور تشویق و ایجاد انگیزه در آنان.
17-
ارتقا دانش و عملکرد مربیان مراکز اموزش بهورزی از طریق باز آموزی سالیانه آنان
18-
انتخاب و معرفی مربیان و رابطین بهداشت نمونه در روز جهانی داوطلب به منظور تشویق و ایجاد انگیزه آنان بزرگداشت روز جهانی داوطلب ( 14 آذر ماه )