اعضای گروه

                                                                                      

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

محمدرضا یوسفی
کارشناس مسئول

 

08353226443

 2 نورالدین اشرفی نیا  کارشناس گسترش

 08353226443